Privatumo politika

Ši privatumo politika nustato, kokią informaciją UAB „BAA Training“, juridinio asmens kodas 300618099, adresas Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 Vilnius, Lietuva (toliau – „Bendrovė“, „mes“) renka, kokiu būdu ir iš kokių šaltinių ši informacija yra gaunama, kokie veiksmai atliekami su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugoma. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir/arba naršydami Bendrovės interneto svetainėje www.baatraining.com (toliau – Tinklalapis), Jūs sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis, o taip pat ir su Naudojimosi tinklalapiu tvarka.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: [email protected].

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

1.1. Duomenų valdytojas

Asmens duomenys, kurie yra pateikiami Tinklalapyje ar jos surenkami, yra valdomi Bendrovės, todėl Bendrovė yra Tinklalapio Lankytojų asmens duomenų valdytojas, kaip tai numatyta BDAR.

1.2. Privatumo politikos taikymas

Ši privatumo politika yra taikoma bet kuriam Bendrovės valdomam tinklalapiui ir bet kuriai Bendrovės teikiamai paslaugai, nesvarbu kokius įrenginius Tinklalapio lankytojas (toliau – Lankytojas) naudoja apsilankymui Tinklalapyje.

Ši privatumo politika netaikoma Tinklalapyje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais tikslais:

 • siekiant teikti Lankytojams mūsų paslaugas, kurios yra prieinamos Tinklalapyje (pvz., suteikiant galimybę naudotis svetainės funkcijomis, pvz., naršyti, teikti užklausas, registruotis naujienlaiškių prenumeratai, gauti tiesiogines konsultacijas (angl. live chat);
 • siekiant užtikrinti Tinklalapio funkcionalumą, jį tobulinti, pasiūlyti Lankytojams geresnes ir pritaikytas paslaugas;
 • siekiant matuoti, vertinti ir gerinti Tinklalapio veikimą;
 • patogiam, efektyviam ir Lankytojo poreikius atitinkančiam Tinklalapio funkcionavimui;
 • sklandaus Tinklalapio administravimui užtikrinti;
 • savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Lankytojų užklausas, prašymus pateikimui;
 • naujų produktų ar paslaugų rengimui ir pristatymui;
 • esant Lankytojo sutikimui, aktualios informacijos ir įdomių pasiūlymų pateikimui;
 • susisiekti su Lankytoju dėl bet kokios pateiktos informacijos ir/ar užklausos;
 • siekiant vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulinant Tinklalapio turinį bei Bendrovės teikiamas paslaugas;
 • kitiems tikslams, kurie yra atskleidžiami Lankytojams, kai tokius asmens duomenis Lankytojas pateikia.

1.4. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis, kadangi jie yra reikalingi:

 • Bendrovės teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Tinklalapį, teikti paslaugas ir pan.);
 • vykdyti įsipareigojimus, kai tokius nustato taikomi teisės aktai.

Lankytojo sutikimas, kaip teisinis pagrindas, naudojamas tiesioginės rinkodaros ar trečiųjų asmenų prieigos prie asmens duomenų atvejais. Lankytojai gali atšaukti duotą sutikimą jų asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jeigu Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo asmens duomenų tvarkymui, tokių asmens duomenų tvarkymą Bendrovė nutrauks ir duomenis sunaikins, nebent teisės aktai numatytų pareigą Bendrovei tokius asmens duomenis saugoti.

1.5. Tinklalapyje renkami Lankytojų asmens duomenys

Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis, kurie yra gaunami Lankytojams juos pateikiant Tinklalapyje bei naudojantis Tinklalapiu bei jo teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis.

Be kitų toliau išvardintų atveju, Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis, kai:

 • Lankytojai pateikia užklausą naudodamiesi Tinklalapiu (pvz., vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą);
 • Lankytojai prenumeruoja naujienlaiškius (pvz., vardą, el. paštą);

Asmens duomenų sąrašas, kurį renka Bendrovė, nėra baigtinis, kadangi, esant išskirtiniams atvejams bei priklausomai nuo Lankytojo kreipimosi į Bendrovę priežasties bei norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Bendrovei gali prireikti surinkti papildomus asmens duomenis.

Kai Lankytojai naudojasi Tinklalapiu, Bendrovė renka ir tvarko techninius Tinklalapio lankytojų duomenis pasitelkdama slapukus. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip Bendrovė juos naudoja, prašome apsilankyti Bendrovės [Slapukų politikoje].

Kiekvieną karta Lankytojui apsilankant Tinklalapyje, Bendrovė renka ir tvarko toliau išvardintus techninius asmens duomenis:

 • Lankytojo įrenginio IP adresą;
 • prisijungimo prie Tinklalapio datą ir laiką;
 • interneto puslapio, iš kurio prisijungiama prie Tinklalapio, pavadinimą ir URL adresą;
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenis;
 • Lankytojo interneto tiekėjo informaciją;
 • Lankytojo geografinius duomenis, kalbos nustatymus;
 • gali būti renkama ir kita susijusi techninė informacija.

Šie techniniai duomenys yra renkami automatiškai, be jokių papildomų Lankytojo veiksmų. Norėdami sužinoti, kaip kontroliuoti renkamų duomenų apimtį, apsilankykite Bendrovės [Slapukų politikoje].

1.6. Asmens duomenų saugojimas

Lankytojų asmens duomenis saugojame ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys saugomi:

 • 2 metus po paskutinio kontakto su Lankytoju; arba
 • kol Lankytojas yra užsiprenumeravęs naujienlaiškius ir neatšaukė savo sutikimo;
 • kol Lankytojas yra užsiregistravęs Tinklalapyje ir/arba naudojasi Tinklalapio paslaugomis ir funkcijomis;
 • iki kol asmens duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų įgyvendinimui.

Ilgesnis Lankytojų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Lankytojo asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu Bendrovė yra gavusi skundą (-ų), susijusių su Lankytoju, ar Bendrovė pagrįstai mano, jog Lankytojas atliko neteisėtus veiksmus; ar
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

1.7. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Lankytojų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti ar nurodyta šioje Privatumo politikoje. Bendrovė nenaudoja Lankytojų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamasi šia Privatumo politika. Tačiau Bendrovė pasilieka teisę pateikti informaciją apie Lankytoją, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Bendrovės pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos. Bendrovė gali pasitelkti trečiuosius asmenis Lankytojų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie Lankytojus kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

Lankytojų asmens duomenys gali būti perduodami šiems tretiesiems asmenimis:

 • Tam tikri techniniai Lankytojų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Lankytojo naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., Bendrovei naudojantis Google Analytics paslauga).
 • Kai kurioms Bendrovės teikiamoms paslaugoms įgyvendinti duomenys taip pat gali būti perduodami AB „Avia Solutions Group“, įmonės kodas: 302541648, įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonėms, įskaitant ir tas, kurios yra įsikūrusios už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Nurodytiems subjektams Bendrovė neperduoda Lankytojo asmens duomenų, tokių kaip Lankytojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ar kiti Lankytojui registruojantis Tinklalapyje suteikti ir paskyroje esantys duomenys. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE ribose, tačiau Bendrovė kruopščiai vertina sąlygas, kuriomis tokie Lankytojų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.
 • Bendrovė atkreipia Lankytojų dėmesį į tai, kad kiekvieno Lankytojo apsilankymo Tinklalapyje metu tretieji asmenys gali rinkti įvairią Lankytojų apsilankymo metu generuojamą techninę informaciją (IP adresas, slapukai, techninė Lankytojo naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu Tinklalapyje susijusi informacija).
 • Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino, administravimo paslaugomis, internetinio srauto ir naršymo svetainėje analizės, statistikos), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Lankytojo asmens duomenų. Šiuo atveju Bendrovė užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

1.8. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Nepilnamečio asmens duomenų tvarkymas sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, todėl:

 • jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų Tinklalapyje prieinamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei;
 • jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, naudotis mūsų Tinklalapyje prieinamomis paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Bendrovei.

2. TIESIOGINĖ RINKODARA

Bendrovė Lankytojų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko nurodytais atvejais:

kai gauna aiškų Lankytojo sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – Lankytojo sutikimas);
kai Lankytojas yra Bendrovės klientas, neišreiškęs prieštaravimo asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų ar produktų rinkodarai (duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Bendrovė interesas informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas ir produktus).

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Lankytojų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Lankytojui išreiškus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba užsiprenumeravus naujienlaiškius, Jūs sutinkate gauti šiuos pranešimus:

 • TAPK PILOTU pranešimus apie mokymo programą, pilotų studijas, projekto naujienas, taip pat vartotojų apklausas, susijusias su prekės ženklu bei pilotavimo studijomis.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti naudojami nurodytais būdais:

 • elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su Bendrovės pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
 • elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją;
 • telefonu galite gauti kvietimą į renginį ar kitą Jums aktualią informaciją.

Informuojame, kad Lankytojai gali bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių ar kitokių reklaminių pranešimų, paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose.

Jūs taip pat galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar kitą mūsų siunčiamą informaciją, atsiųsdami elektroninį pranešimą adresu [email protected].

3. TINKLALAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

Lankytojams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga. Šios teisės yra:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu: [email protected] arba tiesiogiai. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt). Visais atvejais, rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

4. DUOMENŲ APSAUGA

Bendrovė, įgyvendindama technines ir organizacines priemones, saugo Lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Bendrovė rekomenduoja Lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • nesilankyti įtartinose interneto svetainėse;
 • neatidarinėti neaiškios kilmės nuorodų;
 • atnaujinti savo programinę įrangą;
 • savarankiškai pasirūpinti antivirusine apsauga.

Deja, bet kokios informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors Bendrovė stengiasi apsaugoti Lankytojų asmens duomenis, neįmanoma užtikrinti visiško asmens duomenų saugumo, kai Lankytojai teikia duomenis Tinklalapyje, todėl Lankytojai turi prisiimti su asmens duomenų perdavimu į Tinklalapį susijusią riziką.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Lankytojų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Bendrovė nedelsiant apie tai informuos.

5. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos versiją kartu su atliktų korekcijų datomis. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi Tinklalapiu po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.

We use cookies and other similar technologies to help provide our Services, to advertise to you and to analyse how you use our Services and whether advertisements are being viewed. We also allow third parties to use tracking technologies for similar purposes. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. To learn more, Read More.

Necessary Cookies

Always enabled

These cookies are necessary for our website to function properly and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms or where they’re essential to provide you with a service you have requested. You cannot opt-out of these cookies. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but if you do, some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Save & Accept