Naudojimosi tinklalapiu tvarka

 1. ĮŽANGA

1.1. Sveiki atvykę į www.tapkpilotu.lt tinklalapį (toliau vadinama – “Tinklalapis”), valdomą įmonės UAB „BAA Training“, juridinio asmens kodas 300618099, adresas Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 Vilnius, Lietuva (toliau – “Savininkas”).

1.2. Ši naudojimosi Tinklalapiu tvarka (toliau – „Naudojimosi Tinklalapiu tvarka“) pateikia naudojimosi Tinklalapiu taisykles ir reikalavimus, o taip pat apibrėžia sutartinius santykius tarp Vartotojo ir Savininko.

1.3. Ši Naudojimosi Tinklalapiu tvarka patvirtinta 2018-05-25.

 1. SĄVOKOS

2.1. Šioje Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje pateiktos sąvokos turi šias konkrečiai apibrėžtas reikšmes ir yra taikomos didžiosiomis raidėmis pateiktoms sąvokoms (išskyrus asmeninius įvardžius, kurie gali būti parašyti didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis) kituose Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos dokumentuose, jei kitaip neapibrėžta:

“Slapukų politika” – reiškia taisykles ir reikalavimus, susijusius su slapukų naudojimu Tinklalapyje. Jūs galite perskaityti Slapukų politiką čia.

“Savininkas” – reiškia UAB „BAA Training“, įmonę, kuri valdo šį Tinklalapį.

“Asmens duomenys” – reiškia duomenis apie Vartotoją, pagal kuriuos Jūs esate identifikuojamas, pvz. Jūsų vardas, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris bei kita panašaus pobūdžio informacija.

“Privatumo politika” –  reiškia taisykles ir reikalavimus, kurie apibrėžia asmens duomenų rinkimą, laikymą bei naudojimą (įskaitant asmens duomenis apie Vartotoją) naudojantis šiuo Tinklalapiu ir Tinklalapio paslaugomis.

“Intelektinės nuosavybės teisės” – reiškia visas teises, susijusias su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinėmis kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, reputacija ir kitas intelektinės nuosavybės teises, kurios jau egzistuoja arba vėliau egzistuos, visas jų paraiškas ir registracijas, atnaujinimus ir pratęsimus, pagal bet kurios valstybės teisę, teritoriją ar kitą jurisdikciją.

“Tinklalapis” – reiškia tinklalapį www.tapkpilotu.lt ir visus su juo susijusius subdomenus.

“Tinklalapio paslaugos” – reiškia visas paslaugas, kurios yra prieinamos šiame Tinklalapyje (jeigu yra) ir yra Savininko teikiamos.

“Vartotojas”, „Jūs“ – Tai yra (1) asmuo, besinaudojantis šiuo Tinklalapiu savo vardu, arba (2) asmuo, besinaudojantis šiuo Tinklalapiu juridinio asmens vardu (įmonės, bendrovės, organizacijos ir t.t.). Tinklalapio naudojimas reiškia jo atidarymą, naršymą, informacijos ir duomenų iš Tinklalapio rinkimą, Tinklalapio paslaugų naudojimą (jeigu būtų), paslaugų užsakymo arba paieškos formų pildymą (jeigu būtų), ir/arba Tinklalapio ir jo turinio naudojimą bet kokiu kitu būdu.

2.2. Sąvokos, naudojamos Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje rašomos didžiąja raide, jei tam tikros sąvokos nėra apibrėžtos šioje Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje, jų prasmė yra apibrėžta kituose Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos dokumentuose arba kituose reikalavimuose ar gairėse, pateiktose šiame Tinklalapyje.

 1. Naudojimosi Tinklalapiu tvarka bei Tinklalapio dokumentai

3.1. Informacija, įsipareigojimai, reikalavimai bei gairės pateikiamos šiame Tinklalapyje, o taip pat ir dokumentai nurodyti žemiau apibrėžia Tinklalapio naudojimo nuostatas ir sąlygas, pagal kurias Jūs galite naudotis Tinklalapiu, Tinklalapio paslaugomis bei paslaugomis, prieinamomis Tinklalapyje (žemiau pateiktas sąrašas nereiškia prioriteto suteikimo kažkuriam iš Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos dokumentų):

3.1.1. Naudojimosi Tinklalapiu tvarka;

3.1.2. Privatumo politika;

3.1.3. Slapukų politika.

3.2. Tinklalapyje pateikiamos informacijos, įsipareigojimų, reikalavimų, gairių neatitikimo su aukščiau nurodytais Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos dokumentais atveju, aukščiau nurodytų Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos dokumentų nuostatos turi viršenybę.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

4.1. Šios Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos nuostatos yra taikomos visiems dokumentams, sudarantiems Naudojimosi Tinklalapiu tvarką, nepaisant to ar yra pateikta aiški nuoroda tokiame Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos dokumente, nebent konkrečiame Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos ar Tinklalapio dokumente yra nurodyta kitaip.

4.2. Nuorodos į sąlygas, elementus ir nuostatas, pateiktas šioje Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje, arba konkrečiame jos dokumente yra nuorodos į konkretaus dokumento sąlygas, elementus ir nuostatas, nebent yra nurodyta kitaip. Kiekvieną kartą kai Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje yra naudojami tokie žodžiai kaip „įskaitant“, „įtraukiant“ ir panašios reikšmės žodžiai, turi būti laikoma, kad po šių žodžių seka žodžiai „be apribojimų“. Nuostatų antraštės yra naudojamos tik patogumui ir neturi įtakos Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos aiškinimui.

 1. SUTIKIMAS SU NAUDOJIMOSI TINKLALAPIU TVARKA IR TINKAMUMAS

5.1. Prašome peržiūrėti Naudojimosi Tinklalapiu tvarką prieš naudojantis Tinklalapiu. Kiekvienas asmuo turėtų tinkamai įvertinti sąlygas bei reikalavimus, pateikiamus šioje tvarkoje ir galimybę jų laikytis, įskaitant ar kiekviena sąlyga bei tvarkos reikalavimas yra jam tinkamas. Jei bent viena iš nurodytų sąlygų ar reikalavimų Jums nėra priimtina, maloniai prašome Tinklalapiu ar Tinklalapio paslaugomis nesinaudoti.

5.2. Bet koks Tinklalapio naudojimas, įskaitant naršymą Tinklalapyje, duomenų ir informacijos iš Tinklalapio rinkimą, prilyginamas sutikimui su visomis Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos nuostatomis. Jei Jūs nesutinkate su bent viena iš nurodytų Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos sąlygų ar reikalavimų, turite nedelsiant nustoti naudotis Tinklalapiu ir (arba) Tinklalapio paslaugomis.

5.3. Nei vienas Vartotojas negali nukrypti nuo ir nesilaikyti Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos visiškai ar iš dalies, sutarties, vienašališko dokumento ar kitu pagrindu, išskyrus kai nuo tam tikrų Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos nuostatų aiškiai leidžiama nukrypti.

 1. SANTYKIS SU SAVININKU/JOKIŲ GARANTIJŲ

6.1. Savininkas talpina, palaiko, tvarko Tinklalapį, teikia Vartotojams visą reikiamą infrastruktūrą Tinklalapio naudojimui, tačiau Tinklalapis ir Tinklalapio paslaugos yra teikiamos „kaip yra“ ir „kaip prieinama“ sąlygomis. Nei išreikšta, nei numanoma bet kurio tipo garantija Tinklalapio, jo turinio bei Tinklalapio paslaugų atžvilgiu nėra suteikiama, nebent privalomieji teisiniai reikalavimai taikytini Savininkui ir Jums numato kitaip.

6.2. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad naudojatės Tinklalapiu, visu jo turiniu, taip pat prieinamomis Tinklalapio paslaugomis savo atsakomybe.

6.3. Ši Naudojimosi Tinklalapiu tvarka arba tolesnis Tinklalapio naudojimas nesudaro pagrindo manyti, kad tarp Vartotojo ir Savininko atsiranda kokie nors santykiai arba susitarimas dėl bendradarbiavimo, nebent susitariama kitaip.

6.4. Tinklalapyje pateiktos paslaugų užsakymo arba paieškos formos užpildymas yra vien informacinio pobūdžio ir nereiškia šių paslaugų užsakymo ir/ar sutikimo įvykdyti tokių paslaugų užsakymą bei nesukuria tarp Vartotojo ir Savininko susitarimo. Savininkas įsipareigoja atsakydamas į šį užsakymą dėti maksimalias pastangas, kad būtų atsakyta per protingą terminą, tačiau Savininkas nėra įpareigotas atsakyti. Be to, Savininkas pasilieka teisę neatsakyti į bet kurį Vartotojo užsakymą, nebent tai prieštarauja galiojantiems teisiniams reikalavimams. Tolesni santykiai tarp Vartotojo ir Savininko dėl bet kurių paslaugų sąlygų gali būti aptarti atskiroje sutartyje.

6.5. Tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių valdomus tinklalapius. Tokiu atveju Savininkas neatsako už bet kurią informaciją patalpintą tokiuose tinklalapiuose, kaip ir už bet kurias paslaugas, kurios buvo teiktos trečiųjų šalių per šiuos tinklalapius.

 1. TINKLALAPYJE DRAUDŽIAMA VEIKLA

7.1. Jums draudžiama ir Jūs sutinkate neatlikti žemiau išvardintų veiksmų Tinklalapyje arba (ir) naudojantis Tinklalapio paslaugomis:

7.1.1. pateikti klaidinančią, neteisingą ar netikslią informaciją apie save arba paslaugos užsakymus;

7.1.2. naudoti Tinklalapį tokiu būdu, kad tai gali pakenkti bet kuriam asmeniui, jo turtui ar teisėtiems interesams;

7.1.3. atlikti bet kokius veiksmus, kurie Savininko nuomone apkrauna arba gali apkrauti Tinklalapio infrastruktūrą;

7.1.4. bandyti keisti, versti, adaptuoti, redaguoti, dekompiliuoti, ardyti ar naudojant apgrąžos inžineriją perkonstruoti bet kokią programinę įrangą, Savininko naudojamą šiame Tinklalapyje ar Tinklalapio paslaugose;

7.1.5. naudoti programinę įrangą bet kuriuo iš išvardintų būdų:

7.1.5.1. kokiu nors būdu sugadinti Tinklalapį ar bet kokią programinę, programinę aparatinę įrangą, techninę įrangą, kompiuterines sistemas ar tinklus;

7.1.5.2. užkrėsti „virusais“ ar „klaidomis“ (angl. worms), kurios galėtų kokiu nors būdu pakenkti ar sugadinti Tinklalapį ir (ar) Tinklalapio veikimą ar bet kokią programinę, programinę aparatinę įrangą, techninę įrangą, kompiuterines sistemas ar tinklus;

7.1.5.3. naudoti programinę įrangą, kuri leistų Jums ar bet kuriam asmeniui prieiti prie Tinklalapio ir pažeisti arba sugadinti Tinklalapio veikimą ar bet kurį kitą tinklalapį, programinę arba techninę įrangą, o taip pat perduoti informaciją (pavyzdžiui gaudyklės (angl. “traps“), priėjimo kodai (angl. “access codes“), “trap door“ prietaisai, ar sekimo programos (angl. “spyware“) ir t.t.); arba

7.1.5.4. naudoti programinę įrangą, kuri turi bet kurią kitą kenksmingą ar piktavališką procedūrą arba veikimo mechanizmą, kuris sustabdytų Tinklalapio ir (ar) bet kokios programinės, programinės aparatinės įrangos, techninės įrangos, kompiuterinių sistemų ar tinklų veikimą, arba kaip nors kitaip pažeistų Tinklalapio turinį, programinę įrangą, programas, įrangą ar komunikacijas arba kitaip sutrukdytų Tinklalapio, Savininko, Vartotojų ar bet kurios kitos trečiosios šalies veikimui;

7.1.6. platinti nepageidaujamą reklaminę informaciją (angl. spam), nepageidaujamą arba masinį elektroninį susirašinėjimą, persiunčiamus grandininius elektroninius laiškus, piramidines schemas ar bet kokį kitą turinį, kuris paprastai yra vartotojų nepageidaujamas;

7.1.7. naudoti bet kokią programinę įrangą ar kitus automatizuotus būdus prieinant ir renkant informaciją Tinklalapyje be raštiško Savininko sutikimo;

7.1.8. kartoti bet kokį veiksmą, nuo kurio Savininkas prašo susilaikyti, nepaisant to ar toks veiksmas aiškiai uždraustas Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje;

7.1.9. apsimesti arba pateikti klaidingą informaciją apie Jūsų ryšius su bet kuriuo asmeniu ar bendrove;

7.1.10. kopijuoti, keisti ar platinti Tinklalapio turinį be išankstinio raštiško Savininko sutikimo;

7.1.11. teikti bet kokią informaciją Savininko ar trečiųjų šalių vardu be išankstinio atitinkamo asmens patvirtinimo;

7.1.12. pažeisti kitas Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje nurodomas sąlygas ir/ar taikytinus teisės aktus.

7.2. Neribojant kitų teisių gynimo būdų, Jūs sutinkate, kad bet kurios iš taisyklių nurodytų aukščiau arba bet kurioje kitoje Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos nuostatoje pažeidimas suteikia Savininkui teisę pateikti Jums įspėjimus, atlikti veiksmų ribojimus, apriboti, sustabdyti arba nutraukti paslaugas (įskaitant Tinklalapio paslaugas), apriboti arba uždrausti priėjimą arba Jūsų veiklos Tinklalapyje ir (arba) imtis tam tikrų techninių ir teisinių veiksmų, bet kuriuo metu siekiant sustabdyti Jūsų lankymąsi Tinklalapyje.

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

8.1. Savininkas arba, jei tai aiškiai nurodyta, trečiosios šalys, pasilieka intelektinės nuosavybės teises į Tinklalapį ir jo turinį pagal šiai Naudojimosi Tinklalapiu tvarkai taikomus teisės aktus. Visos teisės yra saugomos visame pasaulyje. Draudžiama keisti, kopijuoti, atgaminti, platinti, talpinti, skelbti, perduoti, parduoti, naudoti savo darbuose ar kitaip naudoti ar platinti Tinklalapio, Tinklalapio turinio informaciją, įskaitant tekstą, grafiką, kodą ir/arba programinę įrangą, ar kitokį turinį, nebent Savininkas suteikia raštišką leidimą tokiam veiksmui arba, jei toks veiksmas tam tikromis aplinkybėmis yra aiškiai leidžiamas Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje. Tačiau, Jums leidžiama spausdinti ir (ar) atsisiųsti atskirus Tinklalapio puslapius išimtinai Jūsų asmeniniam nekomerciniam naudojimui su ta sąlyga, kad Jūs nekeisite ir netrinsite jokių autorinių teisių ir nuosavybės pranešimų.

8.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Savininkui priklauso visos Tinklalapio intelektinės nuosavybės teisės ir Jūs negalite įgyti intelektinės nuosavybės teisių į Tinklalapį, nebent kitaip nurodyta Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje.

8.3. Visi prekių ir paslaugų ženklai naudojami Tinklalapyje yra Savininko nuosavybė arba Savininkas teisėtai juos naudoja. Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje nėra nustatyta teisė naudoti šiuos prekių ir (ar) paslaugų ženklus.

8.4. Tinklalapio turinys gali būti cituojamas su sąlyga, kad esate gavęs išankstinį raštišką Savininko sutikimą ir turinio šaltinis yra tinkamai nurodomas.

 1. NAUDOJIMOSI TINKLALAPIU TVARKOS IR TINKLALAPIO PASLAUGŲ PAKEITIMAI

9.1. Savininkas pasilieka teisę peržiūrėti (t.y. keisti, taisyti, papildyti, atšaukti, anuliuoti) Naudojimosi Tinklalapiu tvarką ar bet kokią kitą, su ja susijusią informaciją savo nuožiūra ir be išankstinio vartotojo įspėjimo, tačiau savininkas įsipareigoja pranešti apie Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos pakeitimus Tinklalapyje. Pakeista Naudojimosi Tinklalapiu tvarka, ar bet kokia jos dalis, yra laikoma galiojančia nuo paskelbimo Tinklalapyje momento, nebent šiuose pakeitimuose nurodyta kitaip. Savininkas nėra atsakingas už Vartotojo arba trečiosios šalies patirtą žalą ar neigiamas pasekmes dėl nežinojimo apie Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos pasikeitimus. Taigi, rekomenduojame Jums periodiškai pasitikrinti ar yra Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos pasikeitimų. Jeigu po bet kurio Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos pasikeitimo Jūs su jais nesutinkate, turite teisę prašyti nutraukti Tinklalapio naudojimą.

9.2. Nuoroda į Naudojimosi Tinklalapiu tvarką ar bet kokį kitą su ja susijusį dokumentą visada yra nuoroda į tuo metu galiojančią Naudojimosi Tinklalapiu tvarką, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

9.3. Savininkas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo savo nuožiūra keisti, taisyti, papildyti, pašalinti, atšaukti, anuliuoti, nutraukti bet kurią Tinklalapio ir (arba) Tinklalapio paslaugų dalį.

 1. PRANEŠIMAI IR KOMUNIKACIJA

10.1. Jeigu Jūs kitaip nenurodysite raštu arba kitaip nenurodyta tam tikrame Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos dokumente, komunikacija vyksta elektroniniu paštu. Jūs sutinkate gauti informaciją iš mūsų elektroniniu būdu bei pritariate, kad šie elektroniniai pranešimai yra saugūs ir atitinka bet kuriuos teisinius komunikacijos raštu reikalavimus. Yra laikoma, kad Vartotojas gavo pranešimą, kai Savininkas išsiunčia pranešimą Vartotojo Tinklalapyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.2. Visi pranešimai Savininkui, turintys teisinę įtaką šiai Naudojimosi Tinklalapiu tvarkai, yra pateikiami raštu ir pristatomi asmeniškai arba per priemones, per kurias galima nustatyti priėmimo faktą, el. pašto adresu: [email protected]; adresu: Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 Vilnius, Lietuva. Tokie pranešimai laikomi gautais, įteikus juos Savininkui.

 1. ATSAKOMYBĖ

11.1. Jei Jūs pažeidžiate Naudojimosi Tinklalapiu tvarkoje ar bet kuriame jos dokumente nurodytus įsipareigojimus, Jūs įsipareigojate atlyginti Savininkui ar kitai trečiajai šaliai padarytus nuostolius, patirtą žalą ir kaštus. Žalos atlyginimas neatleidžia nuo tolesnio įsipareigojimų, prisiimtų Naudojimosi Tinklalapiu tvarka ar kitokiu jos dokumentu, vykdymo.

11.2. Jokiais atvejais Savininkas neatsako Jums arba trečiajai šaliai pagal Naudojimosi Tinklalapiu tvarką ar kitą jos dokumentą jokia atsakomybės forma, dėl:

11.2.1. bet kokios galimos netiesioginės ar atsitiktinės žalos;

11.2.2. pajamų, verslo galimybių, reputacijos, bendrovės turto, pelno (tiesioginio ir netiesioginio) praradimo, jei taip nutiktų.

11.3. Jei privalomos teisės normos numato kitaip, kai kurios arba visos 11 skyriuje nurodytos išimtys arba apribojimai gali būti netaikomi.

 1. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Jei privalomos taikytinos teisės normos, galiojančios Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje nenumato kitaip, Naudojimosi Tinklalapiu tvarka ir iš jos kilę santykiai (įskaitant atvejus, susijusius su jos sudarymu‚ galiojimu ir negaliojimu, vykdymu, nutraukimu ir atšaukimu) yra reguliuojami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Visi ir bet kurie ginčai, dviprasmybės ir pretenzijos, kylančios iš Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos, jos pažeidimai, nutraukimas, galiojimo atšaukimas yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Savininko registracijos adresu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

 1. KITOS NUOSTATOS

13.1. Savininkas negarantuoja informacijos, pateikiamos Tinklalapyje, pilnumo, tikslumo arba aktualumo, išskyrus šios informacijos tikslumą, pilnumą ar aktualumą, tiek kiek tai yra reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šiame Tinklalapyje pateikiamas turinys yra tik bendro pobūdžio informacija ir juo neturėtų būti remiamasi ar naudojamas kaip vienintelis sprendimo priėmimo pagrindas be pirminės, tikslesnės, pilnesnės ir aktualesnės informacijos įvertinimo. Bet koks pasitikėjimas informacija, pateikta Tinklalapyje vyksta Jūsų rizika.

13.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate saugoti svarbią informaciją, būti atsargiu ir bet kokiu būdu nepasikliauti nenutrūkstamu ir sklandžiu Tinklalapio paslaugų veikimu.

13.3. Jei kuri nors Naudojimosi Tinklalapio tvarkos nuostata prieštarauja teisei arba jos pataisymas neatitinka galiojančios teisės, arba ji yra negaliojanti dėl kokių nors kitų priežasčių, tai negali paveikti kitų atitinkamų Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos atitinkame dokumente nurodomų nuostatų galiojimo. Tokiu atveju, Savininkas nedelsiant pakeičia negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia, kuri savo esme turi atitikti tam tikro Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos dokumento negaliojančios nuostatos tikslus.

13.4. Be išankstinio raštiško Savininko sutikimo Jūs neturite teisės perduoti Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos ir (ar) Jūsų teisių ir pareigų kylančių iš Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos ar su ja susijusių. Tačiau, Savininkas turi teisę perduoti teises ir įsipareigojimus pagal galiojančią Naudojimosi Tinklalapiu tvarką be atskiro Vartotojo sutikimo (ši nuostata yra laikoma pakankamu sutikimu) bendrovei, kuri jungiasi su Savininku arba įgyja Savininko aktyvus ar akcijas. Esant šiam perdavimui, Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos nuostatos perėmėjams yra privalomos. Bet koks kitas neteisėtas perdavimas yra laikomas niekiniu ir negaliojančiu bei reiškia Naudojimosi Tinklalapiu tvarkos pažeidimą.

 1. KONTAKTAI

Jeigu norite pranešti apie Naudojimosi Tinklapiu tvarkos pažeidimą, turite klausimų arba Jums reikia pagalbos susijusios su Naudojimosi Tinklapiu tvarka, susisiekite su Savininku nurodytais kontaktais:

El. pašto adresas: [email protected]

Telefono numeris: +370 5 2525536

We use cookies and other similar technologies to help provide our Services, to advertise to you and to analyse how you use our Services and whether advertisements are being viewed. We also allow third parties to use tracking technologies for similar purposes. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. To learn more, Read More.

Necessary Cookies

Always enabled

These cookies are necessary for our website to function properly and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms or where they’re essential to provide you with a service you have requested. You cannot opt-out of these cookies. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but if you do, some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Save & Accept